Škola Plivanja

Izvvještaj o održanoj školi plivanja 2019.

ORGANIZATORI:
Sportski savez Kantona Sarajevo
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

SARADNICI U REALIZACIJI:
Dom za djecu bez roditeljskog staranja – Dječiji Dom Bjelave

Plivačka «nepismenost» ogromne večine učenika osnovnih i srednjih škola pa i studenata sa područja Kantona Sarajevo opredjelili su Sportski savez da u svoj program rada uvrste , kao jednu od aktivnosti  ” Školu plivanja ”  kako bi se bar djelimično saniralo ovo neprihvatljivo stanje , kako za naš Kanton tako i za njegove najmlađe stanovninke.

Plivanje , kao višestruko korisna sportska i rekreativna aktivnost najefikasnije je sredstvo za fizičku i psihičku relaksaciju , harmoničan razvoj organizma , aktivni odmor , a pruža ogroman doprinos u izgradnji i formiranju mlade ličnosti.

Poseban značaj pored zdravstvenog je , kroz druženje i kolektivan rad , sociološki , pedagoški i drugi aspekti , a neprocjenjiv značaj je uključivanje djece u sportski i zdrav način života gdje za devijantnosti i poroke nema mjesta.

Već dvadeset petu godinu za redom ova korisna akcija usmjeravanja najmlađih u sport i sportske aktivnosti , naišla je na razumijevanje i finansijsku podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

I ove, kao i prošle godine Škola plivanja je realizovana na lokalitetu Eko sela – Boračko jezero a polaznici škole bili su štićenici Doma za djecu bez roditeljskog staranja – Dječiji dom Bjelave. Nastava se odvijala u jutarnjim i poslije podnevnim satima ( od 09:00 do 11:00 sati i od 16:00 do 18:00 sati ), a realizovana je u dva programa :

A )   obuka neplivača – početni kurs

B )   obuka sportskog plivanja – napredni kurs

Trajanje nastave u oba programa je pet dana (od ponedjeljka do petka).

Nastavu plivanja realizovali su uposlenici Sportskog saveza Kantona Sarajevo i profesori sporta i tjelesnog odgoja , u grupama predviđenim pedagoškim stardardima. Taj odgovorni posao obavljali su izuzetno kvalitetno i sa velikim uspjehom na zadovoljstvo polaznika.

Animiranje polaznika obavljeno je putem plakata , propagandnih letaka , nastupa Generalnog sekretara Sportskog saveza Kantona u TV i radio programima , kao i redovnim obavještavanjem javnosti putem štampe i elektronskih medija.Ove godine kroz projekat je prošlo oko 40 djece pomenutog doma.

Treba naglasiti da zbog izuzetno profesionalnog pristupa radu instruktora plivanja , obuku je uspješno završilo preko 95 % djece.

Aranžman je obuhvata:

–  prevoz polaznika do plivališta i nazad
–  korištenje bungalova za boravak polaznika i njihovih odgajatelja
–  korištenje glavne kuhinje Eko sela – Boračko jezero.
–  diplome o završenom kursu
–  instruktore plivanja 

Namjera zaposlenih u Sportskom savezu je , da povećanjem broja bazena , školu realizuje tokom cijele godine , a želja da , uključivanjem više struktura društva , koje bi finansijski pomogle ovu akciju , pomognu u prevazilaženju ovog nepovoljnog stanja u plivanju i plivačkom sportu.

U periodu od 16 do 20.07.2018. godine Sportski savez Kantona Sarajevo u saradnji sa KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja – Dječiji dom Bjelave realizovaće Školu plivanja za polaznike pomenutog doma. Obuka će se održati na lokalitetu Boračkog jezera, a predviđeni broj polaznika zajedno sa odgajateljima je cca 50. Za sve polaznike, odgajatelje i instruktore plivanja obezbjeđeni su smještaj, hrana i prevoz, a smještaj je u bungalovima pomenutog sela. Obuku plivanja izvodiće uposlenici Sportskog saveza KS i vanjski saradnici istog, a svi su profesori sporta i tjelesnog odgoja i imaju ogromno iskustvo u radu sa djecom. Na kraju obuke, za sve polaznike Škole plivanja obezbjeđene su i diplome o završenom kursu plivanja.

Plivanje je u nas često smatrano privilegijom. Njime su se bavili ili samo izuzetno talentirani ili dio one djece kojima su roditelji ili određene organizacije omogućile da nauče plivati i da to znanje tek povremeno koriste. Velika većina djece bila je izvan nekog organizovanog sistema obuke u plivanju i korištenje tog prirodnog faktora zdravlja.Posljedice toga bile su višestruko štetne , a ponekad čak i tragične. Naravno , bolje je i korisnije ako se obuka obavi u što ranijoj fazi školovanja , jer su tada štetne posljedice manje.

Prema opštim teorijama tjelesne kulture plivačka aktivnost i plivanje vrše snažan stimulans na cjelokupan razvoj organizma – srčanog , sudovnog , disajnog , termoregulacionog sistema , podiže nivo motornih i intelektualnih sposobnosti i opšteg mentalnog zdravlja.  Namjera nam je da u narednom periodu , sa povećanjem broja bazena ili prilagođavanjem postojećih povećamo i broj polaznika sa tendencijom uključivanja odraslih jer je interes veliki.

PROGRAM OBUKE PLIVANJA

Proces razvoja plivača od početka pa do vrhunskog plivanja traje u zavisnosti od mnogih okolnosti. Obično je taj proces u praksi koji se dijeli u više faza i svaka faza razvoja ima svoje zadatke koji su usklađeni sa uzrastom , polom , kvalitetetnim nivoom i sl.Obuka se odvija u četiri nivoa.

Program « A »
Obuhvata pitanje obuke neplivača i ima zadatak da neplivači steknu osnovno znanje o plivanju , da se nauče održavati na vodi , kretati u vodi.

Program « B »
Predstavlja izvjesnu nadgradnju na program « A », odnosno riješava pitanje usvajanja jedne određene tehnike plivanja.

Program « C »
Predstavlja dalje usavršavanje u oblasti plivanja , odnosno riješava kompletnu pripremljenost plivača ( usvajanje svih tehnika plivanja ).

Program « D »
Obuka odraslih osoba kako neplivača , tako i plivača pred koje se postavljaju specifični zahtjevi.

Foto Galerija